آموزش اقتصاد

تورم خزنده چیست؟

تورم یکی از موضوعاتی است که در اقتصاد کشورهای جهان سوم و درحال‌توسعه همواره موردبحث است. این مفهوم