مقالات

آموزش تحلیل بنیادی

انواع صورت های مالی

انواع صورت‌های مالی کدام است؟

صاحبان کسب‌‌‌وکارها و فعالین اقتصادی و سرمایه‌‌‌گذاران همواره در حال رصد وضعیت اقتصادی شرکت‌‌‌ها و ارزیابی عملکرد مالی

جریان نقد فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عملیاتی؛ تعریف، اهمیت و کاربرد

در تجزیه‌وتحلیل صورت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی، با چهار نوع صورت مالی سروکار داریم. این صورت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی عبارت‌اند از ترازنامه یا

صورت‌ مالی تلفیقی چیست؟

بررسی فرایندهای مالی شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مادر و مجموعه شرکت‌هایی که تحت مالکیت یک شرکت بزرگ در حال فعالیت هستند،