جستجو

11 دی 1401

۲۶- بازارهای انحصاری چندقطبی و تئوری بازی‌ها

در اقتصاد ۴ نوع ساختار برای بازارها در نظر گرفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. این بازارها بر اساس ویژگی‌هایی چون تعداد فروشنده، موانع ورود به بازار، وضعیت اطلاعات و […]
11 دی 1401

گزارش روزانه بازار 11 دی 1401

11 دی 1401

تحلیل تکنیکال نماد فغدیر

11 دی 1401

گزارش روزانه بازار 10 دی 1401